Shirobako Episode 4 English Dub

Shirobako Episode 3

Episode 3

Shirobako Episode 4

Episode 4 (Current)

Shirobako Episode 5

Episode 5